Hrabušice a okolie Národný park Slovenský raj D o b š i n s k á   ľ a d o v á   j a s k y ň a
Archívna   fotografia   okolia   parkoviska   zhruba   z   roku   1970.   Hore   budova   bývalej   turistickej nocľahárne   a   jedálne.   Dobšinská   ľadová   jaskyňa   je   súčasťou   veľkého   jaskynného   komplexu spolu   so   Stratenskou   jaskyňou,   v   minulosti   ju   však   “osamostatnilo”   prepadlisko   Duča,   takže dnes sú jaskyne rozdelené. Stratenská nie je sprístupnená.