Vchod   do   Dobšinskej   ľadovej   jaskyne:   970   m.n.m.,   130   m   nad   hladinou   riečky   Hnilec.   Keďže jaskyňa   je   vyššie   vo   svahu   kopca   Duča,   od   parkoviska   si   k   nej   treba   cca   1   km   /   20   minút vyšliapať.   Jej   celková   dĺžka   je   viac   ako   1200   m,   ale   sprístupnených   je   len   515   m.   Hrúbka podlahového ľadu dosahuje až 25m. Peknú virtuálnu prehliadku jaskyne nájdete TU .  
Hrabušice a okolie Národný park Slovenský raj D o b š i n s k á   ľ a d o v á   j a s k y ň a