Sovy Tetrov hlucháň Orly Netopiere Jariabok hôrny Bocian čierny Sokoly Veľké dravce Vydra riečna Kamzík vrchovský
Orly Hore     Orol     skalný, dolu    o    niečo    menší    Orol krikľavý.        Výskyt    krikľa- vého    na    Slovensku    je    o niečo   častejší,   ale   obidva sú    ohrozenými    a    prísne chránenými   druhmi.   Orlica znáša    s    neveľkým    časo- vým   odstupom   2   vajíčka. Následne   je   i   prvé   vyliah- nuté   mláďa   o   niečo   väčšie a   silnejšie,   čo   i   využíva   a druhé    -    slabšie    spravidla hynie     buď     nedostatkom potravy,    alebo    ho    starší súrodenec   vytlačí   z   hniez- da.   Prežíva   teda   len   jedno mláďa,    teda    reprodukcia je    pomalá.    Preto    zvyknú ochranári       odobrať       zo známych    hniezd    1    vajíč- ko,   resp.   vyliahnuté   slab- šie   mláďa   a   odchovať   ho umelo mimo hniezda.
Hrabušice a okolie Národný park Slovenský raj Ch r á n e n é    ž i v o č í ch y