Pohľad   od   mestečka   Spišské   Podhradie.   Hlavný   vchod   je   z   odvrátenej,   opačnej   strany.   V   smere   od   Levoče   je teda   lepšie   nejsť   do   Podhradia,   ale   pokračovať   starou    prešovskou   cestou,   ktorá   obchádza   hrad   zľava   a   za hradom je značená 2x odbočka vpravo, ktorá nás dovedie až na parkovisko neďaleko hlavného vchodu.  
Hrabušice a okolie Národný park Slovenský raj Tip na výlet  -  S p i š s k ý   h r a d