Obr. 1 - Sútokom Hornádu a Veľkej Bielej Vody (=Hrdlo Hornádu) začína kaňon Prielom Hornádu. Rieka tu opúšťa Hornádsku kotlinu a ďalších takmer 16 km sa prediera medzi horami Slovenského raja. Kaňon končí pri Smižanskej Maši (časť Smižian), kde sa Hornád vracia do Hornádskej kotliny. Hrabušice a okolie Národný park Slovenský raj K a ň o n   P r i e l o m   H o r n á d u Hornád Veľká Biela Voda
Hrdlo Hornádu
Podlesok Hrabušice