Stratenský   kaňon:    Vytvorila   ho   riečka   Hnilec   a   nájdeme   ho   medzi   Stratenou   a   Dobšinskou   Ľadovou   Jaskyňou   pri   štátnej   ceste   č.   67   (Poprad -   Rožňava).   Je   to   1,1   km   dlhá,   pohodlná   prechádzka   asfaltovou   cestou,   vhodná   dokonca   i   pre   vozíčkarov.   Poslúži   nielen   turistom,   zvlášť   pri   dlhšej ceste autom určite dobre padne zastávka s príjemnou prechádzkou kaňonom. Cesta kaňonom je zároveň cyklotrasou.
Hrabušice a okolie Národný park Slovenský raj S t r a t e n s k ý   k a ň o n
GPS: 48° 52´ 24˝ S           20° 19´ 41˝ V