Tomášovský   výhľad   je   určite   najznámejšou   a   najnavštevovanejšou   výhliadkovou   lokalitou   v Slovenskom    raji.    Príčinou    je    jednoznačne    jeho    majestátna    krása,    ale    tiež    pohodlná    a nenáročná   dostupnosť,   vhodná   i   pre   sviatočných   a   menej   zdatných   turistov.   Je   to   vlastne súčasť Prielomu Hornádu - mohutné bralo nad sútokom Hornádu a Bieleho potoka.  
Hrabušice a okolie Národný park Slovenský raj T o m á š o v s k ý   v ý h ľ a d